کتا بخانه مرکز علوم آفریقا و خاور میانه

ساعات کار در ترم تحصیلی

دو شنبه10.00-18.00 Uhr
سه شنبه10.00-18.00 Uhr
چهارشنبه10.00-18.00 Uhr
بنج شنبه10.00-18.00 Uhr
جمعه10.00-16.00 Uhr

ادرس کتابخانه
Campus der Universität Wien, Spitalgasse 2
Hof 4, A-1090 Wien
Phone: (+43-1) 4277-16511
Fax: (+43-1) 4277-16519
Email:

نمایه کتابخانه

لطفا برای دسترسی به کتب منتشر شده قبل از سال‏‏ 1997 در مورد علوم خاور میانه و کتب منتشر شده قبل از سال 1991 در مورد علوم قاره آفریقا از برگه فهرستی نما یه چاپی د ر داخل کتا بخا نه ا ستفا ده فر ما یید

کارمندان

Mag. Birgit Athumani Hango (head)
Phone: (+43-1) 4277-16510
eFax: (+43-1) 4277-816510
Email:

Mag. Dr. Usama Maher
Phone: (+43-1) 4277-16513
eFax: (+43-1) 4277-816513
Email:

Rita Lakatos-Agoston
Phone: (+43-1) 4277-16511
eFax: (+43-1) 4277-816511
Email: